Bestyrelse og Vedtægter 2022

Formand:

Eigil Knudsen

Næstformand:

Ole Brauner

Sekretær:

Bjarne Skov

Medlen forretningsudvalg:

Johannes Nielsen.

Medlem forretningudvalg :

Børge Jensen.

Sven Christensen.

Erik Østergård.

Ib Graugård.

Poul Erik Rusbjerg.

Poul Nehls.

Kaj Balling.

Svend Lykkebo Jørgensen.

Thomas Andersen.

Thorkild Ladefoged.

Else Godsk Vestergård.

Manglende billeder kommer senere.

 

Formand: Eigil Knudsen

Næstformand: Ole Brauner

Sekretær: Bjarne Skov Nielsen

 

Forretningsudvalg

Eigil Knudsen

Ole Brauner

Johannes Nielsen

Børge Jensen

 

Suppleanter

Poul Poulsen

Anders Borg

Jens Anker Nielsen

Eigil Knudsen

Ole Brauner

Johannes Nielsen

Børge Jensen

Bjarne Skov Nielsen

Sven Christensen

Erik Østergård

Ib gravgård

Poul Erik Rusbjerg

Poul Nehls

Sigfred Hansen

Svend Lykkebo Jørgensen

Thomas Andersen

Thorkild Ladefoged

Else Godsk Vestergård

 

Revisorer

Christian Christensen

Kristian Iversen

VEDTÆGTER

FOR

TRÆMUSEET og MUSEET for TRÆBEARBEJDNING

 

       § 1.

Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Træmuseet og Museet for Træbearbejdning

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

Foreningens adresse er Strøget 16  Oddense 7860 Spøttrup

 

§ 2.

Formål

Stk.  1.  Foreningen har til formål at skabe interesse for Træmuseet og Museet for

Træbearbejdning i en bredere offentlighed

§ 3.

Medlemskreds

Stk.  1.  Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for

foreningens formål.

Stk.  2.  Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er

først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk.  3.  Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning

fra udgangen af et regnskabsår.

Stk.  4.  Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Kontingent opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk.  5.  Æresmedlemmer kan, efter bestyrelsens indstilling, udnævnes af general-

forsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Æresmedlemmer er

kontingent frie men har i øvrigt de samme rettigheder som de øvrige medlemmer.

 

§ 4.

Generalforsamlingen

Stk.  1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk .  2.  Ordinærgeneralforsamling afholdes en gang om året inden udgangen  af marts

måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. indkaldelse kan ske elektronisk.

 

1

 

Stk. 3.  Møde – og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer,

 der senest ugedagen forinden, har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes

ved fuldmagt.

stk. 4.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende

punkter.

 

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Fremlæggelse af budget
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af revisorer
  10. Eventuelt

 

Stk. 5.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen

i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der

ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for

udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af

bestyrelsen.

Stk. 7.  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel flertal  (en over

halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning

anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personlig, hvor der er

foreslået  flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig  afstemning.

Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer,

der skal vælges.

§5.

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det

nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig

begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal general-

forsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forman-

dens kendskab.

Stk. 2.  Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

 

2

 

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.  Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen der foruden formanden

består af 14 andre medlemmer, i alt 15 medlemmer. Bestyrelsen vælges af

generalforsamlingen for en 3-årig periode, således der hvert år vælges 5 medlemmer.

Genvalg kan finde sted. Derudover vælges på hver ordinær generalforsamling 3

suplianter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk.  2.  Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter

og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.  3.  Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde,

hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand,

og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.  4.  Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte

underudvalg og arbejdsgrupper, til varetagelse af afgrænsede opgaver.

stk.  5.  Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt

med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to

medlemmer af bestyrelsen, fremsætter ønske om det overfor formanden.

I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til

formandens kundskab.

Srk.  6.  Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige drift.

Udvalget består af formanden, næstformanden og 2 menige  medlemmer

 

§ 7.

Økonomi, regnskab og revision

Stk.  1.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.  2.  Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

stk.  3.  Foreningens regnskab føres af den eksterne regnskabsfører, der tillige fører

foreningens medlemsregister.

Stk.  4.  Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8

Tegninger og hæftelse

stk.  1.  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere

bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast

ejendom, tegnes foreningen af formanden eller næstformanden samt 5 bestyrelses

medlemmer.

3

 

Stk. 2.  Den eksterne regnskabsfører står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger.

Den eksterne regnskabsfører kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de

forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9.

Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte

 medlemmer på en generalforsamling , hvor ændringsforslaget fremgår af

dagsordenen.

Stk.  2.  Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den

generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10.

Stk. 1.  Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de frem-

mødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf

den ene skal være ordinær.

Stk.  2.  Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde en institution

der bl.a. virker for fremme og udbredelse af den Danske Træbeabejdnings-

tradition og fremme heraf. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen,

træffes af den opløsende generalforsamling.

 

§ 11.

Datering

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den. 14/3 2022